Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych
ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez: Bioexim Sp. z o.o. ul.Grzybowska 87, 00-844 Warszawa NIP: 5273099891
Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań
prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: e-mail kontakt@bioexim.pl
Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych
obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy
ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach
oraz uprawnieniach Stron Umowy,
Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: extrakarma.pl
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: extrakarma.pl
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty
lub usługi za pośrednictwem Serwisu,
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, Konto – indywidualny panel
administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w
Serwisie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów,
Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie,
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta
podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych
ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie
internetowej formy płatności, Załączniki – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz
wzór formularza odstąpienia od umowy,
Adres do doręczeń – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do
składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
Formularz Zamówienia – znajdujący się w Serwisie system techniczny
umożliwiający złożenie zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza.

Par. 1 Postanowienia Ogólne
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów W sprawach nieuregulowanych
niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Treści znajdujące
się w Serwisie, opisujące produkty, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty
handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego.
Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy
Klient może składać zamówienia w Serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową princessashop.pl Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej jak i poza granicami kraju. Informacje o produktach i usługach prezentowane na
stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
złożoną Sprzedawcy przez Klienta. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze
e-sklepu dostępnego pod adresem (tu adres Twojego sklepu) Po złożeniu prawidłowego
zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są
potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta
informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Dniem wykonania Umowy
zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień wysłania do Klienta za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub Kuriera zamówionych produktów.
Par. 3 Płatności
Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich,
zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24
b) Przelew bankowy
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień
już realizowanych.
Par. 4 Procedura Reklamacyjna
Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz
pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: (tu
Twój adres email) Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie
Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon
kontaktowy), opis reklamowanego produktu W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub
informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem
reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych
wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów
zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na
zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub
prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie
Konsumenta za uzasadnione. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany usługi
albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za
żądanie to uznał za uzasadnione W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi
jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania
Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu
przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
(załącznik) przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na
adres do doręczeń. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik
do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z
korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym
momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji
lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.
Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies
Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa. Serwis
korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „)
stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej
Serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
preferencji. W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa
przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia
plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane
w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony
www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne,
to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki
cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do
prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics. W celu zmiany ustawień
Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na
temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy
przeglądarki internetowej.
Par. 7 Wysyłki z zakupionymi towarami będą realizowane w ciągu 1-3 dni roboczych.
Par. 8 Postanowienia Końcowe
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w
Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku produktów oferowanych za pośrednictwem
Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku
z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności,
spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły
wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika
postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić
po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie
później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w
trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego
postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami
Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a
Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 666-209-209
b) email: kontakt@bioexim.pl
c) pisemnie na adres: Bioexim Sp. z o.o. ul.Grzybowska 87, 00-844-220 Warszawa. Klienci mogą uzyskać
dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego
na stronie głównej Serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i
podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody
właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia (tu data
dzisiejsza).
Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707

30